Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
Tots els santcugatencs i santcugatenques tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics municipals.
Dret a la participació
 • Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics locals directament o mitjançant associacions ciutadanes utilitzant els òrgans i canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.
Dret a la informació
 • 1. Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats municipals, accedir en els termes legalment establerts als arxius públics municipals i utilitzar tots els mitjans d'informació general que estableixi l'Ajuntament.
 • 2. L'Ajuntament facilitarà en termini no superior a 15 dies l'exercici d'aquest dret i establirà els canals d'informació general per atendre les peticions d'informació que pugui fer qualsevol persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment les que facin referència als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.
 • 3. El dret a la informació es concreta, com a mínim, en:
 • a) La capacitat de totes les persones per accedir als arxius públics municipals i a utilitzar tots els mitjans d'informació general que estableixi l'Ajuntament, amb les úniques limitacions establertes per la legislació vigent, especialment respecte als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat de les persones i la seguretat ciutadana.
 • b) El dret a disposar de canals i vies d'informació estable en els quals es reculli de forma contrastada i plural la informació relativa a les activitats municipals.
 • c) El dret a rebre resposta de l'Ajuntament el més àgil possible i sempre dins els terminis que marca la legislació en aquesta matèria.
 • d) El dret a conèixer els barems i/o raons en base a les quals s'ha acceptat o desestimat l'accés a un servei o l'acceptació o no d'una proposta, sempre que sigui sol·licitat per la persona o entitat interessada.
 • e) El dret a disposar, a través dels serveis municipals de participació regulats en el capítol cinquè, de la informació necessària per fer el seguiment i avaluació de l'activitat municipal relativa a l'àmbit d'actuació corresponent.
 • f) L'Ajuntament de Sant Cugat garanteix el dret de ciutadans i ciutadanes a ser informats de l'activitat del municipi i a conèixer els projectes i les actuacions de la Corporació local. Per assolir aquest objectiu l'Ajuntament es dotarà dels mitjans de comunicació públics adients.
Dret de petició
 • 1. Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les actuacions municipals, sense més limitacions que les establertes per les lleis. Aquest dret s'exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar constància fefaent de la identitat del peticionari/ària i l' objecte de la petició.
 • 2. Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran en qualsevol oficina d'atenció ciutadana o registre municipal. També es podran adreçar a qualsevol dels mitjans electrònics o telemàtics establerts per l'Ajuntament de conformitat amb la normativa sobre accés electrònic dels ciutadans i ciutadanes als serveis públics establerta per la llei estatal 11/2007 de 22 de juny així com la llei estatal 59/2003,de 19 de desembre de signatura electrònica o disposicions que en el futur puguin dictar-se en aquesta matèria Si es fa de manera col·lectiva caldrà que la identificació de les persones peticionàries estigui degudament acreditada.
 • 3. L'Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 10 dies i l'admetrà a tràmit, llevat que concorrin alguna de les causes següents:
  • a) Insuficiència de l'acreditació del peticionari/ ària o peticionaris/àries.
  • b) L'objecte de petició no és competència de l'Ajuntament
  • c) La petició té un tràmit administratiu específic.
 • En el primer cas caldrà donar un termini de 15 dies per esmenar la manca d'acreditació, transcorregut el qual s'entendrà per desistit en el procediment. La inadmissió per qualsevol de les altres causes serà objecte de resolució motivada en el termini de 15 dies, comptadors del següent a la data de presentació de la petició.
 • 4. L'Ajuntament, cas de tenir en compte la petició formulada, donarà resposta al peticionari/ària en un termini màxim d'un mes informant, si s'escau, de les mesures que s'han pres a l'efecte o de les actuacions previstes per adoptar-les.
Dret d'audiència
 • 1. Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels procediments o en la realització d'actuacions municipals en les quals es manifesti un interès legítim.
 • 2. Amb independència de la possibilitat d'accedir a la tramitació dels expedients administratius, de conformitat amb el que estableix la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquest dret es pot exercir mitjançant convocatòria municipal a iniciativa de l'Ajuntament o a proposta ciutadana per tractar temes d'interès ciutadà, d'acord amb la regulació establerta a l'article 19 d'aquest Reglament.
Dret a la iniciativa ciutadana
 • 1. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o activitats de competència i interès públic municipal, per la qual cosa aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. En el marc establert per les lleis, l'Ajuntament regularà:
  • a) El dret a proposar l'aprovació de projectes o reglaments en els àmbits competencials propis.
  • b) El dret a proposar punts a incloure a l'ordre del dia del Ple Municipal
  • c) El dret a sol·licitar de l'Ajuntament que faci determinada activitat d'interès públic municipal o implanti qualsevol nou servei municipal no obligatori legalment comprometent-se, en el seu cas, les persones sol·licitants a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.
  • d) El dret a proposar la convocatòria de consultes populars, en els termes legalment establerts.
 • 2. Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d'aprovació de projectes o reglaments serà d'aplicació l'art. 70 bis, apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local o normativa futura que reguli aquesta matèria. En cap cas podran ser objecte d'aquesta iniciativa normes reguladores de tributs o preus públics. L'Ajuntament facilitarà un model per a la seva presentació on s'haurà d'indicar, amb la major claredat, la proposta que es fa tot argumentant, si és possible, els motius que l'aconsellen.
 • 3. Podran formular propostes sobre assumptes a incloure a l'ordre del dia del Ple els quals no es refereixin a la iniciativa prevista a l'apartat anterior, qualsevol de les entitats inscrites en el Registre d'entitats, les quals hauran d'acreditar la seva voluntat, mitjançant certificació de l'acord de l'assemblea en que es decidí. Igualment, ho podrà sol·licitar qualsevol persona amb el suport de 500 signatures de persones majors de 18 anys empadronades a Sant Cugat o alternativament de signatures del 50% de residents empadronats en cada àmbit concret de reduïda densitat demogràfica i/o extensió territorial. Acomplerts aquests requisits, l'alcalde o alcaldessa resoldrà la sol·licitud motivadament en un termini màxim de 15 dies.
 • 4. La sol·licitud, per tal que l'Ajuntament faci determinada activitat d'interès públic municipal o implanti qualsevol nou servei municipal no obligatori legalment, es podrà formular per qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de ciutadans i ciutadanes mitjançant escrit que indiqui clarament quina actuació o servei es demana i quins mitjans econòmics i/o personals aporten els peticionaris,en el seu cas, per col·laborar en la seva realització.
 • L'òrgan municipal competent comunicarà al peticionari si és admesa la seva sol·licitud en un termini màxim de 45 dies tot indicant, en cas afirmatiu, quines actuacions o mesures es prendran.
 • 5. Aquestes iniciatives es sotmetran a debat i votació en el Ple, sens perjudici de que siguin resoltes per l'òrgan competent per raó de la matèria. En tot cas es requerirà el previ informe de legalitat del Secretari de l'Ajuntament, així com l'informe de l'interventor quan la iniciativa afecti a drets i obligacions de contingut econòmic de l'Ajuntament.
El dret de proposta
 • 1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret d'adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per elevar propostes d'actuació, comentaris o suggeriments en matèries de competència municipal o d'interès local.
 • 2. La proposta es podrà cursar per telèfon a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o per escrit a les bústies de suggeriments i queixes que hi ha a les dependències municipals o mitjançant instància al Registre municipal o, per via telemàtica, a la bústia municipal del correu electrònic.
 • 3. La tramesa de les propostes ciutadanes per mitjans electrònics requerirà la identificació dels corresponents ciutadans i ciutadanes i l'autenticació de la mateixa amb el compliment dels requisits establerts per la llei estatal 11/2007, de 22 de juny sobre accés electrònic de la ciutadania als serveis públics en relació a la Llei estatal 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica o disposicions que en el futur es puguin dictar tant en l'àmbit estatal com en l'autonòmic de Catalunya en matèria de regulació del drets de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics.
 • 4. La proposta podrà presentar-la una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de persones afectades o interessades per un tema concret.
 • 5. L'alcalde o alcaldessa o regidor/a en qui delegui haurà d'estudiar el contingut de la proposta i informar per escrit a la part proposant sobre el curs que se li donarà en el termini màxim de 15 dies.
Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments
 • 1. Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de l'activitat municipal i dels serveis públics locals, sens perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. La presentació de queixes, reclamacions i suggeriments, podrà fer-se per escrit a través del Registre General, per via de correu certificat, correu electrònic, fax, compareixença de l'interessat/da davant les oficines municipals en quin supòsit li serà donada còpia de la corresponent acta de compareixença o a través de qualsevol altre mitjà legalment admès. La utilització de mitjans electrònics per part dels ciutadans/nes haurà d'ajustar-se també en aquest cas a allò que estableix l'apartat 3 de l'article 6 del present Reglament.
 • 2. Per a la defensa dels seus drets, els ciutadans/nes podran dirigir-se al Síndic de Greuges Municipal, o directament a l'Alcaldia, Regidories i/o Grups Municipals
 • 3. La Carta de serveis de l'Oficina d'Atenció Ciutadana serà d'aplicació en tot allò que suposin drets i terminis de resposta a les queixes dels ciutadans/nes
Dret d'intervenció davant del Consistori
 • 1. Qualsevol ciutadà/na, així com les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, tenen dret a intervenir abans de les sessions ordinàries del Ple Municipal a quin efecte s'habilitarà un torn específic de precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà mitja hora abans de l'inici de la sessió plenària i tindrà una durada limitada de 30 minuts.
 • 2. Les preguntes per escrit s'hauran de lliurar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana una setmana abans de la data de celebració del ple. En cas que el nombre de preguntes faci impossible que totes puguin ser respostes en el torn de precs i preguntes, correspondrà a la Junta de Portaveus prioritzar-les en termes d'interès públic i, si cal, posposar-ne algunes per a una altra sessió.
 • 3. Les preguntes podran ésser respostes directament per l'Alcaldia o per qualsevol altre membre de l'Equip de Govern en funció de la matèria plantejada. Les preguntes plantejades oralment podran ser contestades en la sessió següent sens perjudici que l'Alcaldia o regidor/a corresponent vulguin donar resposta immediata. Les preguntes formulades per escrit amb una setmana d'antelació o superior, hauran d'ésser contestades a la mateixa sessió del Ple.
 • 4. Qualsevol Regidor/ra dels grups municipals d'oposició podrà intervenir i participar en aquest torn de precs i preguntes del públic, si és interpel·lat /da directament.
 • 5. La durada màxima de les intervencions s'estableix en 2 minuts per a la pregunta, 2 minuts per a contestar i 1 minut per a rèplica. Aquesta limitació general no serà aplicable en el cas d'assumptes que per la seva pròpia complexitat, rellevància o interès ciutadà comportin l'exigència d'un debat més ampli.
 • 6. Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim de 2 minuts pels/les regidors/es afectats/des.
 • 7. La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l'ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre posicionament dels diversos ciutadans/nes, grups o regidors/res no adscrits/es.
Dret a la consulta popular
 • 1. Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys i inscrits al padró d'habitants tenen dret a ser consultats directament sobre assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos dels veïns amb excepció dels assumptes relatius a la Hisenda Local. Els veïns i veïnes del municipi, en exercici del dret que els reconeix l'article 29.6 de l'Estatut d'autonomia, poden promoure la convocatòria d'una consulta popular en l'àmbit municipal. Aquesta convocatòria ha de tenir l'aval com a mínim de:
  • a) 1.000 habitants més el 10% dels que excedeixen els 5.000, en les poblacions de 5.001 a 100.000 habitants.
 • 2. La consulta popular, sigui per via de referèndum o altres vies, no podrà consistir mai en matèria tributària i s'haurà de referir a àmbits de la competència municipal. Dins d'una mateixa consulta es pot incloure més d'una pregunta.
 • 3. La celebració de la consulta popular requerirà previ acord del Ple Municipal adoptat per majoria absoluta i autorització del Govern i s'haurà d'ajustar al procediment establert la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars per via de referèndum .
 • 4. Es fomentarà l'ús de les noves tecnologies en les consultes populars que s'estableixin en el nostre municipi.
Dret a una política municipal de foment de les associacions
 • 1. Totes les persones tenen dret que l'Ajuntament impulsi polítiques de foment de les associacions per tal de reforçar el teixit associatiu de la ciutat i per a la promoció d'iniciatives d'interès general.
 • 2. L'Ajuntament elaborarà un pla específic de foment i millora de l'associacionisme a la ciutat, i desenvoluparà actuacions destinades a reconèixer la seva tasca i els valors que defensen en benefici del conjunt de la comunitat. Un cop aprovat aquest pla, l'ajuntament elaborarà de forma anual un programa d'actuació que reculli les accions a desenvolupar.
Dret a l'accés i utilització de les tecnologies de la informació i comunicació
 • L'Ajuntament promourà l'accés a aquestes eines comunicacionals, en la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i econòmica amb d'altres administracions i operadors, la connexió a les llars i facilitarà punts públics d'accés mitjançant la xarxa d'equipaments i oficines municipals.
Dret d'ús d'infraestructures municipals per a reunions
 • 1. Les associacions veïnals, entitats i col·lectius ciutadans inscrits en el Registre municipal d'entitats tindran dret a fer servir els locals, infraestructures i equipaments de titularitat municipal per a reunir-se quan no disposin de locals propis o aquests resultin de capacitat insuficient en general o en casos concrets.
 • 2. També tindran dret d'us de les infraestructures municipals, els col·lectius ciutadans i moviments socials que, sense estar inscrits al Registre municipal d'entitats, ho sol·licitin puntualment i motivin l'interès públic de la seva activitat.
 • 3. L'efectivitat en cada cas de l'exercici de l'esmentat dret estarà en funció de les disponibilitats municipals i d'existir diverses peticions coetànies per al mateix lloc i/o data, les peticions seran resoltes en base a la prioritat en la presentació de la corresponent sol·licitud.
Dret d'intervenció de les associacions en el Ple municipal
 • 1. Les associacions de veïns i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d'Entitats previst en l'article 158.4) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya podran intervenir en les sessions del Ple Municipal dins del corresponent punt de l'ordre del dia, de conformitat amb el següent procediment:
 • 1r.- Haurà de fer-se sol·licitud escrita a l'Alcaldia amb una antelació mínima de 48 hores a la data de celebració del Ple, en la que s'indicarà el punt o punts de l'ordre del dia en que es desitgi intervenir i així mateix s'hauran de justificar les raons que puguin avalar dita intervenció.
 • 2n.- La petició podrà ser denegada a través de resolució motivada de l'Alcaldia, quan es consideri que l'esmentada intervenció no pot aportar cap novetat o element de judici complementari i que no s'hagi ja produït en el procediment administratiu tramitat amb caràcter previ a la sessió.
 • 3r.- La intervenció haurà de fer-se una vegada exposat pel ponent el punt de l'ordre del dia però sempre amb caràcter previ als torns de debat i votació per part dels regidors/res. Aquesta intervenció haurà de produir-se per mitjà d'un representant legal de l'associació o d'un membre autoritzat de manera especifica per l'ocasió per part dels òrgans rectors de l'associació de que es tracti i en qualsevol cas la identitat dels intervinents haurà de figurar en l'escrit de sol·licitud.
 • 4rt.- La intervenció del representant o representants de l'associació no podrà consumir més de 5 minuts amb caràcter general, sens perjudici que per part de la Presidència del Ple, en funció de criteris d'apreciació de les circumstàncies concurrents, es pugui dispensar en casos concrets l'esmentada limitació temporal.
 • 5è.- La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l'ús de la paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les corresponents intervencions sobre posicionament del representant o representants de l'associació.
 • 2. L'Ajuntament garantirà la tramesa a les entitats i associacions de la ciutat de l'ordre del dia de les sessions plenàries. Així com donarà difusió telemàtica a les convocatòries.
Dret d'intervenció en els consells sectorials i territorials
 • 1. Totes les persones, així com les entitats i associacions inscrites en el Registre municipal d'entitats tindran el dret a participar en els òrgans dels Consells sectorials, en Consells territorials i en el Consell de Ciutat en la proporció i representació que s'estableix en aquest Reglament.
 • 2. Les sessions dels Consells Territorials i Sectorials tindran caràcter públic i al final de cada sessió ordinària hi haurà un torn de prec i preguntes en què hi podrà participar el públic.
Promoció efectiva dels drets de participació
 • 1. L'Ajuntament promourà l'exercici efectiu dels drets de participació que es regulen en aquest capítol, removent els obstacles que impedeixin el seu desenvolupament.
 • 2. D'acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de consulta popular, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un interès legítim respecte dels assumptes que tenen a veure amb l'activitat de l'Ajuntament.
 • 3. En el marc establert per les lleis, l'Ajuntament fomentarà l'associacionisme de les persones i dels grups que es troben en pitjor situació d'interlocució social i garantirà la seva participació.
La protecció de dades personals
 • L'Ajuntament garantirà que tots els processos d'informació i participació municipals facin un ús adequat i legal de les dades personals dels/ les participants.
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010