Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
Òrgans consultius que canalitzen les iniciatives ciutadanes d'àmbits concrets (escola, cultura, esport, medi ambient, etc)
Definició
 • 1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d'interès per a la ciutat com ara: l'escola, la cultura, l'esport, el medi ambient, les dones, la gent gran, les persones amb discapacitat, la cooperació i la solidaritat i altres similars. Aquests consells tenen caràcter consultiu.
 • 2. Es podran constituir a proposta de l'alcalde/essa o d 'un 10% de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats, l'activitat principal de les quals estigui classificada dins del sector en concret.
Composició
 • 1. Seran presidits per l'alcalde/essa o regidor/a en qui delegui i correspondrà al propi Consell el nomenament de sots-president/a.
 • 2. En formaran part:
 • a) Els representants de les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats que tinguin la seva activitat principal en el corresponent àmbit material o sectorial i que manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la seva voluntat de formar-ne part.
 • b) Un representant designat lliurement per cada grup municipal.
 • c) Fins a 7 persones majors de 16 anys escollides aleatòriament del padró d'habitants
 • d) Fins a 4 persones d'especial rellevància i representació de l'àmbit sectorial proposades per l'alcalde/essa o per qualsevol membre del Consell i aprovades pel mateix Consell.
 • e) També podran formar part dels consells sectorials, a proposta del mateix consell o del president, representants d'altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el sector de què es tracti.
Funcionament
 • 1.El funcionament i l'organització de cada consell sectorial serà establert pel Ple tenint en compte les característiques del seu àmbit d'actuació mitjançant l'aprovació d'un reglament, havent escoltat prèviament l'opinió i propostes del consell.
 • 2.L'Ajuntament, en l'acord de creació d'aquest òrgan, podrà fixar el número màxim i la composició d 'aquest consell en funció de la representació efectiva existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de règim local.
 • 3. Els Consells Sectorials es reuniran al menys un cop cada tres mesos i tantes vegades com siguin convocats per l'alcalde/essa o per 1/3 dels seus membres.
 • 4. Els Consells Sectorials hauran de ser renovats a l'inici de cada mandat.
 • 5. Cada any el Consell Sectorial debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el període i en proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramés al Consell de Ciutat.
 • 7. Els Consells Sectorials han d'esdevenir elements clau de la participació de la ciutadania en els afers públics. Entesos així, les diferents àrees municipals han d'impulsar i coordinar el seu treball i han d'evitar, en tot moment, considerar els consells sectorials com òrgans merament formals.
 • 8. Les sessions del consell tindran caràcter públic.
 • 9. L'Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, dotarà als consells del suport tècnic necessari per poder dur a terme les seves funcions amb garanties d'eficàcia i eficiència.
Relació de Consells Sectorials
 • _Consell Escolar Municipal
 • _ Consell de Cultura
 • _ Consell de Mobilitat
 • _ Comissió de seguiment de l'Agenda 21
 • _ Consell d'Esports
 • _ Consell de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat
 • _ Taula d'Immigració
 • _ Comissió contra la violència domèstica
 • _ Taula de persones amb discapacitat
 • _ Taula de persones amb malalties neurològiques i degeneratives
 • _ Taula de persones amb mobilitat reduïda
 • _ Taula per a persones amb malaltia mental
 • _ Xarxa Solidària
 • _ Taula de la Gent Gran
 • _ Consell d'Infants
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010