Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
En tant que teixit associatiu, les entitats gaudeixen de canals propis per participar en la definició de les polítiques públiques de la ciutat.
El Registre municipal d'Entitats
 • 1. És el registre administratiu en el que s'inscriuen les associacions, grups estables i fundacions sense afany de lucre que tinguin el seu àmbit d'actuació principal a la ciutat. S'entén per grup estable l'agrupació de més de 25 persones que es comprometen a posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'assolir determinada finalitat d'interès general sense haver estat inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri de l'Interior o qualsevol altre de funcions similars.
 • 2. El registre té un caràcter públic i la seva finalitat és permetre a l'Ajuntament conèixer el nombre d'entitats existents a la ciutat, els seus objectius i la seva representativitat, amb l'objecte de fer una efectiva activitat classificatòria i afavorir el foment de l'associacionisme ciutadà.
 • 3. El manteniment actualitzat de les dades del Registre municipal d'entitats es portarà des del departament de Participació Ciutadana o la unitat orgànica que determini l'organització municipal.
 • 4. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades, que hauran d'aportar les dades o documents següents:
  • - Formulari d'inscripció al Registre municipal d'entitats.
  • - Estatuts de l'entitat
  • - Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions o Fundacions de la Generalitat i en altres registres públics.
  • - Domicili social
  • - Nombre de socis de l'entitat
  • - Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius
 • 5. En cas que el domicili social que figuri als estatuts o formulari d'inscripció no correspongui a Sant Cugat, caldrà que l'associació acrediti tenir en aquesta ciutat un àmbit d'actuació amb entitat pròpia ja sigui a través d'una divisió organitzativa o d'activitats específiques i periòdiques.
 • 6. L'Ajuntament notificarà a l'entitat la seva inscripció en el termini de 15 dies a la recepció de la sol·licitud d'inscripció acompanyada de les dades esmentades. A partir d'aquest moment es considerarà donada d'alta a tots els efectes.
 • 7. Les modificacions de dades hauran de ser comunicades per l'entitat tan bon punt es produeixin. Quan l'Ajuntament ho requereixi, les entitats aportaran al Registre l'actualització pertinent sobre els canvis o modificació de dades, estatuts i membres de la junta directiva, així com el nombre de socis a 31 de desembre.
 • 8. L'Ajuntament podrà donar de baixa del Registre, d'ofici, aquelles associacions, fundacions o grups que romanguin inactives o que no hagin notificat les modificacions de les dades registrades, quan se'ls hagi requerit a dits efectes .
Centre de recursos per les entitats ciutadanes
 • 1. L'Ajuntament posarà a disposició de les entitats i associacions sense afany de lucre del municipi un centre de recursos per tal de facilitar suport a la seva tasca, en forma d'informació i assessorament, cessió d'espais i formació. L'oficina ajudarà a difondre les entitats del municipi i la seva activitat entre la població,per tal de promoure el creixement del moviment associatiu.
 • 2. L'Ajuntament oferirà un portal municipal a Internet per les entitats del municipi, per tal de promoure la presència a la xarxa del moviment associatiu. Així mateix, es facilitarà la creació d'espais web vinculats al portal a les entitats amb seu a Sant Cugat.
Mitjans municipals al servei de les entitats
 • L'Ajuntament dins de les seves possibilitats materials i funcionals haurà de facilitar suport tècnic, material i econòmic a les entitats, tot regint-se pels criteris de respecte a l'autonomia i d'afavoriment de la fortalesa del teixit associatiu de la societat civil. Les entitats hauran de justificar documentalment la destinació d'aquests ajuts.
Ús dels equipaments municipals
 • 1. Els equipaments cívics, socials, culturals i esportius de l'Ajuntament podran ser utilitzats temporalment per les entitats de manera continuada o puntual d'acord amb el Reglament de funcionament dels equipaments municipals.
 • 2. Pel bé de l'autonomia de les entitats, per afavorir els inicis de les noves i pel màxim aprofitament dels equipaments municipals que són un be escàs a la ciutat, l'autorització d'ús continu tindrà caràcter temporal determinat i, quan calgui, podrà prorrogar-se. Per les mateixes raons es reduirà al mínim l'ús privatiu d'espais i se'n fomentarà tant com sigui possible l'ús compartit
Suport econòmic i d'altres recursos municipals per les entitats
 • 1. Les entitats inscrites al Registre municipal d'entitats que acreditin la realització d'activitats podran acudir a les convocatòries públiques de l'Ajuntament per sol·licitar subvencions i altres ajuts a prestar per part municipal, sempre que s'ajustin als criteris i determinacions de les convocatòries de subvencions o ajuts.
 • 2. Les bases de les convocatòries dels ajuts es regiran d'acord amb el reglament municipal de subvencions. En qualsevol cas es procurarà potenciar les entitats que realitzin activitats d'interès per a la ciutat i els seus ciutadans.
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010