Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
Òrgans territorials que fan arribar propostes a l'Ajuntament en relació al funcionament dels barris i del municipi.
Definició
 • Són òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels quals es dota l'Ajuntament de Sant Cugat per assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania respecte el funcionament del barri i del municipi.
 • Els Consells de Barri aborden diferents objectius i esdevenen essencials per aproximar la gestió municipal al ciutadà. Les funcions bàsiques d'aquests òrgans van encaminades a permetre la màxima participació dels veïns i veïnes, col·lectius i entitats dins l'activitat pública i en especial dins el seu barri; facilitar la més àmplia informació i publicitat sobre les seves activitats i acords; garantir l'efectivitat dels drets i els deures dels veïns i veïnes i fomentar l'associacionisme.
Funcions
 • a) Informar, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, de les propostes municipals que afectin el barri i dels projectes d'interès global de ciutat.
 • b) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.
 • c) Fer propostes de noves actuacions a l'Ajuntament.
 • d) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès.
 • e) Proposar la realització d'audiència pública.
 • f) Proposar les inversions que cal fer en el barri per tal que es tingui en compte en el moment d'elaborar els pressupostos municipals.
 • g) Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les associacions del barri i entre aquests i l'Ajuntament.
 • h) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis, els organismes públics municipals i les necessitats del barri.
 • i) Supervisar el funcionament del centre cívic del barri.
 • j) Demanar la creació de comissions de treball per fer el seguiment i consulta dels temes de competència i interès per al barri.
 • k) Fer propostes per l'elaboració de les polítiques culturals, esportives, juvenils i de gent gran relatives al barri.
 • l) Posicionar-se en els temes territorials o temàtics que desenvolupin altres administracions i que tinguin repercussió en el barri.
 • m) Facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans/nes del barri.
 • n) Designar els seus representants al Consell de Ciutat. A l'inici de cada mandat, un cop constituït el consell, aquest haurà de designar per consens un representant al Consell de Ciutat.
Composició
 • 1. El Consell de Barri estarà format pels següents membres:
 • - La presidència del Consell de Barri serà exercida pel regidor/a del barri.
 • - El/la sotspresident/a serà un ciutadà o ciutadana de consens, vinculat/da a la vida social o associativa del barri i serà nomenat pel president.
 • - Un representant de cada Grup polític municipal.
 • - Representants de les entitats i associacions de veïns del barri, que constin inscrites al Registre municipal d'entitats.
 • 2. També podran participar a les sessions del Consell de Barri els ciutadans i ciutadanes, veïns del barri, que ho desitgin, així com els professionals d'equipaments i serveis públics vinculats al barri, que l'Ajuntament determini, en el supòsit que aquest consideri convenient la seva col·laboració. També podran participar en el consell, amb veu però sense vot, tècnics/ques municipals o d'altres administracions i experts, quan ho requereixin els temes que es tractin.
Àmbit d'actuació i desenvolupament de les sessions
 • 1. Hi haurà un Consell de Barri als barris de Les Planes, Mira-sol i La Floresta, al Centre Est i Centre Oest. En cas que l'Ajuntament ho consideri necessari per raó del creixement futur del municipi, es podran crear consells de barri en altres sectors de la ciutat.
 • 2. Les sessions seran convocades públicament per l'alcalde/essa o el president/a del Consell de Barri.
 • 3. Les sessions s'estructuraran en dos blocs; en primer lloc s'abordaran els punts fixats a l'ordre del dia, i a continuació es debatrà sobre les actuacions del territori i es farà el seguiment dels temes relatius al barri.
 • 4. El Consell celebrarà sessió ordinària cada tres mesos i extraordinària quan la Presidència estimi necessari de convocar-la, o quan ho demanin un terç dels seus membres i en aquest cas en la convocatòria la data de celebració no podrà diferir-se més de 15 dies.
 • 5. Les sessions del Consell tindran caràcter públic.
 • 6. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i deliberatives, les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per consens.
 • 7. El Consell nomenarà un secretari d' entre els seus membres, que aixecarà les actes de les sessions.
Organització
 • 1. La seu del Consell de Barri haurà de tenir una capacitat funcional adequada i trobar-se suficientment dotada, i haurà de residenciar-se preferentment a l'immoble en que es trobi la instal·lació municipal de major entitat a cada barri.
 • 2. En totes les seus dels Consells de Barri i en lloc fàcilment accessible haurà d'haver-hi un tauler d'anuncis en el que es publicaran tant les actes del Ple del Consell de Districte, com les actes del Ple i les de la Comissió de Govern Municipal, així com les altres comunicacions de l'Ajuntament i també els edictes i comunicacions d'interès general.
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010