Avancem tots junts cap a una ciutat més oberta, transparent i participativa.
Màxim òrgan participatiu del municipi, en què ciutadans debaten amb responsables polítics i tècnics assumptes públics de la ciutat.
Definició

És el màxim òrgan consultiu i de participació on, representants de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.

Funcions

Les funcions principals del Consell de Ciutat són debatre els plans d 'actuació generals, canalitzar queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic, local planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans. A títol orientatiu, s'assenyalen específicament les funcions següents:
 • a) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per l'alcalde/essa, el Ple Municipal o qualsevol Consell Municipal de participació.
 • b) Conèixer i debatre el pla d'actuació municipal i les ordenances i altres disposicions de caràcter general.
 • c) Proposar l'aprovació de disposicions de caràcter general que seguiran els tràmits establerts a l'article 5 del present reglament.
 • d) Assessorar el govern municipal respecte de les grans línies de la política i gestió municipal.
 • e) Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.
 • f) Proposar la realització d'audiències públiques d'àmbit de ciutat o inferior.
 • g) Proposar la realització de processos participatius en temes concrets.
 • h) Proposar la realització de consultes populars o referèndums o la convocatòria de consells ciutadans.
 • i) Proposar la realització d'estudis sobre temes d 'interès per a la ciutat i promoure el debat sobre els resultats.
 • j) Avaluar el desenvolupament dels projectes de ciutat.
Composició
 • 1. Serà presidit per l'alcalde/essa, o persona en qui delegui i el sotspresident serà escollit en la primera sessió del Consell que es faci a l'inici del mandat corporatiu entre les persones que en són membres i no són representants de l'Ajuntament ni de qualsevol altra administració pública.
La resta de membres del Consell de Ciutat són:
 • a) Un representant de cada Consell Sectorial i Territorial que no podrà ser membre de la Corporació.
 • b) Un regidor/a en representació de cada un dels grups municipals.
 • c) Fins a 5 persones en representació de les organitzacions socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives de la ciutat, nomenades pel Ple a proposta pròpia o de qualsevol consell de participació.
 • d) Fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al Registre municipal d'entitats, escollides per les mateixes entitats mitjançant el procediment que es determini.
 • e) Fins a 5 persones d'especial rellevància ciutadana proposades per l'alcalde/essa i nomenades pel Consell de Ciutat.
 • f) Fins a 4 ciutadans escollits de forma aleatòria entre els majors de 16 anys empadronats en aquest municipi. Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol regidor/a i el personal tècnic convocat per l'alcalde/essa.
 • 2. L'Ajuntament, en l'acord de creació d'aquest òrgan podrà fixar el nombre màxim de membres i la composició d'aquest Consell en funció de la representació efectiva existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes de règim local.
Funcionament
 • 1. El Consell de Ciutat es reunirà al menys un cop l'any, en sessió ordinària, i extraordinària tantes vegades com sigui convocat per l'alcalde/essa o sol·licitat per un terç dels seus membres. La periodicitat de les sessions ordinàries i les convocatòries seran acordades mitjançant reglament elaborat pel Consell de Ciutat i aprovat pel Ple Municipal.
 • 2. Aquest mateix reglament preveurà la creació d'una Comissió Permanent i determinarà la seva composició i funcions, així com la creació de grups de treball i comissions tècniques que apleguin responsables dels serveis públics de la ciutat que són competència municipal i d'altres administracions.
 • 3. Caldrà preveure especialment el desenvolupament de les reunions, ja que el nombre elevat de membres del consell requereix la utilització de metodologies que garanteixin el debat i la participació de tots els membres de manera àgil i eficaç.
 • 4. El Consell de Ciutat haurà de ser renovat a l'inici de cada mandat.
 • 5. Cada any, el Consell de Ciutat debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el període i en proposarà iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramés al Ple de l 'Ajuntament.
 • 6. S'aixecarà acta de les seves reunions
© Ajuntament Sant Cugat - Pl. de la Vila, 1 - 08190 Sant Cugat del Valles, Barcelona - T. 93 565 70 00 - 010