Ajuntament de SantCugat

17.01. Principals dades econòmico-financeres (en milers d'euros) -- Resultants de les liquidacions pressupostàries a 31 de desembre de l'any
tornar inici
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Població a 31/12 de l'any 64.503 67855 70664 73444 73.575 75.744 77.757 79.713 81.722 83.365
Interanual respecte any anterior 4,50% 5,20% 4,14% 3,93% 0,18% 2,95% 2,66% 2,52% 2,52% 2,01%
DRN op corrents (Drets Reconeguts Nets) 54.929 56.359 56.727 69.300 74.993 91.350 97.163 99.879 104.544 112.434
Interanual respecte any anterior 11,86% 2,60% 0,65% 26,10% 8,22% 21,81% 6,36% 2,80% 4,67% 7,55%
Despeses corrents 39.477 48.763 50.313 55.113 64.551 67.702 79.218 86.731 84.345 87.217
Interanual respecte any anterior 6,86% 23,52% 3,18% 9,54% 17,12% 4,88% 17,01% 9,48% -2,75% 3,41%
Estalvi brut pressupostari (DRN-desp.corrent) 15.455 7.599 6.414 13.887 10.442 23.648 17.945 13.148 20.199 25.217
Interanual respecte any anterior 27,08% -50,84% -15,59% 116,51% -24,81% 126,47% -24,10% -26,32% 53,03% 24,84%
Amortitzacions (cap.IX) 5.117 5.189 5.460 4.761 5.292 5.775 6.139 7.324 7.923 8.362
Estalvi net pressupostari (Estalvi brut-amortitzac) 10.340 2.413 964 9.125 5.150 17.892 11.806 5.824 12.276 16.854
Interanual respecte any anterior 0,20% -76,69% -60,46% X9,47 56,44% 247,42% -34,01% -50,57% 334,70% 37,29%
Romanent de tresoreria 5.021 4.210 118 5.572 5.133 691 69 140 1.905 831
Saldo viu préstecs a llarg termini 45.048 49.478 48.971 49.067 49.181 64.681 58.542 69.092 68.432 76.193
% pòlisses de tresoreria / DRN op.corrents 8,75% 8,53% 4,15% 6,73% 2,88% 0% 0% 0% 2,02% 0,00%
% endeutament (a curt i llarg termini) / DRN op. corr. 90,76% 96,32% 108,54% 84,51% 72,25% 70,80% 60,28% 69,11% 67,48% 67,77%

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor