Ajuntament de SantCugat

03.13. Nombre d'empreses que tenen personal afiliat a la Seguretat Social per seccions CNAE-2009.
tornar inici

Sant Cugat del Vallès. Sèrie temporal.

Seccions CNAE-2009 Any 2009 2010
AB Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i explotació forestal 14 13
C Indústries manufactureres 151 139
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0
E Submin. d’aigua; act. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 4 3
F Construcció 269 272
G Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 688 708
H Transport i emmagatzematge 50 60
I Hostaleria 202 217
J Informació i comunicacions 110 112
K Activitats financeres i d’assegurances 50 57
L Activitats immobiliàries 98 100
M Activ. professionals, científiques i tècniques 269 309
N Activitats admin. i serveis auxiliars 170 169
O Admin. pública, Defensa i SS obligatòria 14 14
P Educació 68 74
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 112 111
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 53 55
S Altres serveis 155 151
T Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 1439 1.463
TOTAL 3.916 4.027
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor