Ajuntament de SantCugat

03.10. Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-2009. Desembre 2010.
tornar inici

Seccions CNAE-2009 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i explotació forestal 34 23 38 95
C Indústries manufactureres 4.588 472 0 5.060
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 2 0 2
E Submin. d’aigua; act. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 226 7 0 233
F Construcció 1.575 604 0 2.179
G Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 6.838 1.632 0 8.470
H Transport i emmagatzematge 413 230 5 648
I Hostaleria 3.226 334 0 3.560
J Informació i comunicacions 3.488 297 0 3.785
K Activitats financeres i d’assegurances 1.287 168 0 1.455
L Activitats immobiliàries 195 147 0 342
M Activ. professionals, científiques i tècniques 4.502 1240 0 5.742
N Activitats admin. i serveis auxiliars 8.263 513 0 8.776
O Admin. pública, Defensa i SS obligatòria 1.111 3 0 1.114
P Educació 2.160 213 0 2.373
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 2.127 379 0 2.506
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 786 248 0 1.034
S Altres serveis 952 383 0 1.335
T Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 27 0 1.750 1.777
TOTAL 41.798 6.895 1.793 50.486
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor