Ajuntament de SantCugat

03.09. Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-2009. Desembre 2009.
tornar inici

Seccions CNAE-2009 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i explotació forestal 57 20 44 121
C Indústries manufactureres 4.904 482 0 5386
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 2 0 2
E Submin. d’aigua; act. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 226 7 0 233
F Construcció 1.996 643 0 2.639
G Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 6.443 1.617 0 8.060
H Transport i emmagatzematge 372 233 4 609
I Hostaleria 4032 331 0 4363
J Informació i comunicacions 3.194 291 0 3.485
K Activitats financeres i d’assegurances 1.278 165 0 1.443
L Activitats immobiliàries 181 135 0 316
M Activ. professionals, científiques i tècniques 3.256 1157 0 4.413
N Activitats admin. i serveis auxiliars 8.058 477 0 8.535
O Admin. pública, Defensa i SS obligatòria 1038 3 0 1.041
P Educació 1677 202 0 1.879
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 2052 358 0 2410
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 742 251 0 993
S Altres serveis 949 394 0 1343
T Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 25 0 1737 1762
TOTAL 40.480 6.768 1.785 49.033
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor