Ajuntament de SantCugat

03.08.- Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-93 Desembre 2008
tornar inici

Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 325 42 52 419
C Indústries extractives 43 2 0 45
D Indústries manufactureres 5.976 564 0 6.540
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0 2 0 2
F Construcció 1.927 555 0 2.482
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 6.726 1.805 0 8.531
H Hoteleria 1.796 323 0 2.119
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 634 265 4 903
J Mediació financera 1332 156 0 1.488
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 13.688 2.017 0 15.705
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 1.068 3 0 1.071
M Educació 1.594 202 0 1.796
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.980 374 0 2.354
O Altres act. socials; serveis personals 2.497 544 0 3.041
P Llars que ocupen personal domèstic 23 0 1773 1.796
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0
NC No classificats 0 0 0 0
TOTAL 39.609 6.854 1.829 48.292
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor