Ajuntament de SantCugat

03.07.- Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-93 Desembre 2007
tornar inici

Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 338 30 51 447
C Indústries extractives 33 2 0 35
D Indústries manufactureres 6.505 575 0 7.080
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0 1 0 1
F Construcció 1.981 596 0 2.577
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 5.855 1.861 0 7.716
H Hoteleria 1.782 323 0 2.105
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 592 262 0 859
J Mediació financera 982 153 0 1.135
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 12.843 1.937 0 14.780
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 1.057 3 0 1.060
M Educació 1.529 183 0 1.712
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.851 341 0 2.192
O Altres act. socials; serveis personals 2.659 564 0 3.223
P Llars que ocupen personal domèstic 21 0 1298 1.319
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0
NC No classificats 0 0 0 0
TOTAL 38.028 6.831 1.349 46.241
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor