Ajuntament de SantCugat

03.06.- Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-93 Desembre 2006
tornar inici

Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 305 24 83 412
C Indústries extractives 30 2 0 32
D Indústries manufactureres 4.974 579 0 5.553
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0 1 0 1
F Construcció 1.816 605 0 2.421
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 6.093 1.834 0 7.927
H Hoteleria 1.436 318 0 1.754
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 511 259 0 770
J Mediació financera 883 148 0 1.031
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 12.391 1.797 0 14.188
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 675 3 0 678
M Educació 1.388 159 0 1.547
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.695 321 0 2.016
O Altres act. socials; serveis personals 2.934 552 0 3.498
P Llars que ocupen personal domèstic 14 0 1.500 1.514
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0
NC No classificats 0 0 0 0
TOTAL 35.145 6.602 1.586 43.333
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor