Ajuntament de SantCugat

03.05.- Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-93 Desembre 2005
tornar inici

Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 343 18 112 473
C Indústries extractives 44 2 0 46
D Indústries manufactureres 4.778 583 0 5.361
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0 1 0 1
F Construcció 1.629 583 0 2.212
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 6.060 1.786 0 7.846
H Hoteleria 1.429 311 0 1.740
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 442 245 0 687
J Mediació financera 874 132 0 1.006
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 10.514 1.628 0 12.142
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 645 3 0 648
M Educació 1.326 158 0 1.484
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.725 295 0 2.020
O Altres act. socials; serveis personals 2.916 535 3 3.454
P Llars que ocupen personal domèstic 16 0 1.905 1.921
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0
NC No classificats 0 10 0 10
TOTAL 32.741 6.290 2.020 41.051
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor