Ajuntament de SantCugat

03.04.- Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-93 Desembre 2004
tornar inici

Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 149 14 113 276
C Indústries extractives 21 2 0 23
D Indústries manufactureres 4.350 585 0 4.935
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0 1 0 1
F Construcció 1.320 564 0 1.884
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 5.705 1.792 0 7.497
H Hoteleria 1.248 329 0 1.577
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 379 235 0 614
J Mediació financera 863 122 0 985
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 10.656 1.447 0 12.103
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 628 3 0 631
M Educació 1.133 149 0 1.282
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.550 260 0 1.810
O Altres act. socials; serveis personals 2.908 548 0 3.458
P Llars que ocupen personal domèstic 18 0 898 916
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0
NC No classificats 0 11 0 11
TOTAL 30.928 6.062 1.013 38.003
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor