Ajuntament de SantCugat

03.03.- Afiliats a la Seguretat Social per règims i seccions CNAE-93 Desembre 2003
tornar inici

Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total
AB Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 144 11 61 216
C Indústries extractives 18 3 0 21
D Indústries manufactureres 4.242 579 0 4.821
E Prod. i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua 0 1 0 1
F Construcció 1.056 538 0 1.594
G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 6.183 1.752 0 7.935
H Hoteleria 1.125 299 0 1.424
I Transport, emmagatzematge i comunicacions 479 215 0 694
J Mediació financera 856 111 0 967
K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 9.481 1.263 0 10.744
L Adm. Pública, defensa i Seguretat Social 584 2 0 586
M Educació 1.156 147 0 1.303
N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.473 214 0 1.687
O Altres act. socials; serveis personals 2.644 628 3 3.275
P Llars que ocupen personal domèstic 18 0 886 904
Q Organismes extraterritorials 0 0 0 0
NC No classificats 24 12 0 36
TOTAL 29.483 5.775 950 36.208
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor