Ajuntament de SantCugat

03.02.- Afiliats al règim general de la Seguretat Social per seccions CNAE-2009
tornar inici

Sant Cugat -- Sèrie Temporal

Seccions CNAE-2009 2009 2010
AB Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i explotació forestal 57 34
C Indústries manufactureres 4904 4588
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0 0
E Submin. d’aigua; act. de sanejament, gestió de residus i descontaminació 226 226
F Construcció 1996 1575
G Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes 6443 6838
H Transport i emmagatzematge 372 413
I Hostaleria 4032 3226
J Informació i comunicacions 3194 3488
K Activitats financeres i d’assegurances 1278 1287
L Activitats immobiliàries 181 195
M Activ. professionals, científiques i tècniques 3.256 4.502
N Activitats admin. i serveis auxiliars 8.058 8.263
O Admin. pública, Defensa i SS obligatòria 1038 1111
P Educació 1677 2160
Q Activitats sanitàries i de serveis socials 2052 2127
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment 742 786
S Altres serveis 949 952
T Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic; activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi 25 27
TOTAL 40.480 41.798
Font: Registre General de la Seguretat Social

© Ajuntament de Sant Cugat. Pl. de la Vila, 1 - T. 935 657 000 - 010 || Traducció generada amb: Google Traductor